top of page

Эрхэм зорилго

Mongolian Marketing Assocation | Монголын Маркетинийн Холбооны гишүүд болон сонирхогч нийт хүмүүст зах зээлийн арга ухаан-маркетингийг монголын өвөрмөц нөхцөлтэй уялдуулан эзэмшүүлж, чөлөөт эдийн засгийн тогтолцооны үед бие дааж ажиллаж амьдрахад нь бодитойгоор туслахад оршино. 

Эвэнт

No upcoming events at the moment
No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page